Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Κλειστές Τράπεζες και Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
Η διατήρηση τραπεζικής θυρίδας αποτελεί σύμβαση μίσθωσης όπου ο πελάτης αποκτά έναντι μισθώματος την κατοχή και χρήση ενός χώρου για την τοποθέτηση πραγμάτων επί των οποίων η τράπεζα ούτε αποκτά κυριότητα ούτε μπορεί να ασκήσει οιαδήποτε εξουσία ή έλεγχο.


• Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευματία ή του νομικού προσώπου τα τιμολόγια άνω των 500 ευρώ που έχουν εκδοθεί έως και την 28.06.2015 (για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών) ακόμα και αν δεν εξοφλούνται μέσω τραπέζης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 (β) του Ν. 4172/2013, κάθε δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ εκπίπτει εφόσον η τμηματική ή η ολική εξόφληση γίνει μέσω τραπέζης.
• Αποτελούν εκπεστέα δαπάνη, ακόμη και εάν έχουν καταβληθεί μετρητοίς, οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι αμοιβές διευθυντών ή μελών του Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, καθώς και τα μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν αφορούν τυπικώς σε λήψη υπηρεσιών. Συνεπώς, γι’ αυτές τις δαπάνες δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το όριο των 500 ευρώ. Ομοια είναι και η αντιμετώπιση των τόκων και των συναφών εξόδων καθ’ όσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα της παροχής υπηρεσίας.
• Η τήρηση τραπεζικού λογαριασμού φέρει τον χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης. Πρόκειται, δηλαδή, για μια σύμβαση όπου ο θεματοφύλακας (δηλαδή η τράπεζα) αποκτά την κυριότητα των κατατιθεμένων χρημάτων και έχει την εξουσία να τα διαχειριστεί, έχοντας όμως την υποχρέωση να τα επιστρέψει όταν γίνουν απαιτητά.
• Αντίθετα, η διατήρηση της τραπεζικής θυρίδας αποτελεί σύμβαση μίσθωσης όπου ο πελάτης αποκτά έναντι μισθώματος την κατοχή και χρήση ενός χώρου για την τοποθέτηση πραγμάτων επί των οποίων η τράπεζα ούτε αποκτά κυριότητα ούτε μπορεί να ασκήσει οιαδήποτε εξουσία ή έλεγχο.
• Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έχει ορίσει ως ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα. Σημειώνεται πως για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.
• Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτήτρια ακινήτου στην Ελλάδα έχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης φόρου εισοδήματος ακόμα και αν δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα. Για τις εταιρείες αυτές το εισόδημα από ακίνητα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της χώρας στην οποία έχει έδρα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και της Ελλάδας. Η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να εκπέσει δαπάνες που γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης. Τα πρόσωπα αυτά από την 01.01.2014 έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.
• Τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων του α.ν. 89/1967, που δεν προκύπτουν στην Ελλάδα και δεν υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τον ΚΦΕ, δηλώνονται στους κωδ. 781-782 του εντύπου Ε1. Για την αιτιολόγηση του ποσού διατηρείται το παραστατικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων σε τραπεζικό λογαριασμό που εδρεύει στην Ελλάδα.

• Επιμηκύνθηκε η περίοδος εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης από 90 σε 120 ημέρες.

• Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζεται για τη μείωση του φόρου εισοδήματος (το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου εισοδήματος) γίνεται αποδεκτό ακόμα και στις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης.

• Οταν ένα νομικό πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις άλλου νομικού προσώπου και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) υπερβαίνει το 50% του ενεργητικού του δανειολήπτη, τότε τα δύο αυτά νομικά πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα και οι μεταξύ τους συναλλαγές εμπίπτουν στις διατάξεις περί ενδοομιλικών συναλλαγών (τεκμηρίωση ύψους συναλλαγών κ.ά.).

• Η σχέση του αποκλειστικού ή κύριου προμηθευτή εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών δεν συνιστά από μόνη της σχέση σύνδεσης για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών.

• Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μέτοχους, καθώς και οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων δεν αποτελούν ενδοομιλικές συναλλαγές και επομένως δεν αποτελούν αντικείμενο του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

• Ενα φυσικό πρόσωπο ακόμα και αν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση) δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για τις συναλλαγές του με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Πηγή: Grant Thornton
Έντυπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου