Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο δικαιοσυνης
Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο ευρω και ψαλιδι

'Οσοι συνάδελφοι δεν έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα με άσκηση έφεσης - αγωγής για την ακύρωση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους  έχουν τις εξής δυνατότητες:

1. Την άσκηση μόνο αγωγής για τη διεκδίκηση καταβολής του χρηματικού ποσού των αναδρομικών για το χρονικό διάστημα που δεν έχουν παραγραφεί με βάση τον νέο Ν. 4307/2014, ο οποίος αύξησε μόνο κατά 50% το ποσό της μηνιαίας σύνταξης.
2. Την άσκηση ατομικής έφεσης κατά της πράξης αναπροσαρμογής του Ν. 4307/2014 μόνο για την ακύρωση της πράξης αυτής και 
3. Σωρευτικά την άσκηση ατομικής έφεσης-αγωγής συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω (καταβολή χρημάτων και ακύρωση πράξης).     


Πρέπει να τονιστεί ότι η προθεσμία για την άσκηση της ως άνω έφεσης έληξε την 1η Ιουλίου 2015 (είχανε 120 ημερολογιακές ημέρες από την 3-3-2015, ημερομηνία αποστολής της πράξης σε κάθε έναν από εσάς). Υπάρχει ωστόσο νομολογία Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα των δικαστικών διακοπών αναστέλλονται όλες οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα οι εφέσεις αυτές να κατατεθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, καθ’ όσον το εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο επαφίεται στην κρίση του δικάζοντος δικαστή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναλάβει Δικαστικό γραφείο  την υπόθεσή τους, θα χρειαστεί να  αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ.

2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της πρόσφατης πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης του Ν. 4307/2014 που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ημερομηνία αποστολής 3-3-2015)

3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης του Ν. 4093/2012 που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ημερομηνία αποστολής 21-1-2013)

4. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που υπάρχει τροποποιητική και αντίγραφο αυτής.

5. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).

6. Παράβολο Δημοσίου ποσού ύψους 20 ευρώ (το προμηθεύεστε από οποιαδήποτε ΔΟΥ).
                                                      
       ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Το κόστος για την κατάθεση της εφέσεως με υπογραφή κάθε ενδιαφερομένου ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων (μεγαρόσημα, επίδοση).

Το κόστος για την κατάθεση της εφέσεως – αγωγής με υπογραφή κάθε ενδιαφερομένου ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχεται στο ποσό των 145 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων (μεγαρόσημα, επίδοση).

Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει και στην Τράπεζα ( πληροφορίες για τον αριθμό λογαριασμού στο Γραφείο της Ένωσης, τηλ. 26810 22051) ΕΝΤΥΠΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
 ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΔΙΟ Ι
ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………………………………………..............
ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………………………………………………...…
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………………………………………………………………………...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΤ (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, ΑΤ έκδοσης): ……………………………………………………………………………….
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………………………………………………...
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………….…
ΤΚ:……………………………………………………………………………………………….
ΔΗΜΟΣ:…………………………………………………………………………………………
Α.Φ.Μ. : ………………………………………………………………………………………..
Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛ: …………………………………….ΤΗΛ.ΚΙΝ:………….……………………………….
Ε-MAIL: …………………………………………….FAX:………………………………..

ΠΕΔΙΟ ΙΙ
ΚΛΑΔΟΣ : …………………….…………………………………………………………………..
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ : …………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………...............
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ……………………………………………………………......
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: …………………………………………………………………..
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου : ……………………………………………………….
Αριθμός Συνταξιοδοτικής Πράξης : ………………………………………………………
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : ………………………………………………………………
(αναγράψατε εάν αποστρατευτήκατε κατόπιν δικούς σας αιτήματος ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή λόγω ανικανότητας - για λόγους υγείας)

                                   
ΠΡΟΣ
   Τη Δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Θ. Καρανίσα (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους, αριθμ. 10-12,  ΤΚ. 10679  Αθήνα, τηλ.: 210 3800628/6978154814, φαξ: 2103800629.

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε και να υπογράψετε εξ’ ονόματός μου, έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, βάσει του Ν. 4307/2014.
Αθήνα
…./…./2015
Ο/Η Αιτών/ουσα


(απλή υπογραφή, χωρίς θεώρηση γνησίου)


EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………… του …………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ. συνταξιούχου ………….……………, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………..… δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης την…………………. από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός ……………………………………. αριθμ. ……, Τ.Κ. …………..,
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω
τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. Ιπποκράτους, αρ. 10-12, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως αντ’ εμού και για λογαριασμό μου, καταθέσει έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, βάσει του Ν. 4307/2014. Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη μεταγενέστερα προσδιορισθείσα συζήτηση της εφέσεώς μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.
Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.
……………………………, …/…./2015
Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα


Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής          


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου