Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016Οι «προοπτικές» του Προϋπολογισμού για το 2016

       Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από τον Υπουργό  Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο
το προσχέδιο του Κρατικού προϋπολογισμού 2016.

       Σταχυολογώντας τα κεντρικότερα σημεία, που αφορούν τις συντάξεις και τα μερίσματα, διαπιστώνεται ότι:
       
        .  Οι δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων έχουν προβλεφθεί ότι, θα διατεθούν από το αποθεματικό.

        .  Από 01 Σεπ 2015 όλα τα επικουρικά ταμεία εντάσσονται στο ΕΤΕΑ,
με χρηματοδότηση αποκλειστικά από ίδιες εισφορές. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα Μετοχικά ταμεία, γεγονός που σημαίνει ότι η ερμηνεία της μη αναφοράς είναι διττή. Οι πληφοφορίες που έχουμε από το ΥΠΕΘΑ είναι ότι δεν θα υπάρξει καμιά αλλαγή.

       .  Η σύνταξη του νέου αναμορφωμένου ενιαίου μισθολογίου βρίσκεται στο τέλος του, με σαρωτικές αλλαγές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 38 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

Μισθοί και συντάξεις 

Οι δαπάνες για μισθούς, συντάξεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 18.555 εκατ. ευρώ, στις οποίες, μεταξύ άλλων, έχουν ληφθεί υπόψη και οι επιπτώσεις από: 
την αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου,
 τη μείωση των εκτιμώμενων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, 
 τη διαφορά αποδοχών σε ετήσια βάση από την επαναφορά υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή είχαν απολυθεί. 

Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία

 Οι σχετικές δαπάνες προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 13.793 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές εγγράφονται για την αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων και των δαπανών για την κοινωνική προστασία (επιδόματα πολυτέκνων, επίδομα θέρμανσης, απόδοση πόρων στο ΑΚΑΓΕ καθώς και σε άλλες δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα).
 Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται και δράσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και παρεμβάσεις: 
 στο επίδομα θέρμανσης και 
 στον επαναπροσδιορισμό του ύψους της απόδοσης στο ΑΚΑΓΕ. 

Λειτουργικές και άλλες δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων και των επιχορηγήσεων)

 Για την αντιμετώπιση των δαπανών αυτών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 5.130 εκατ. ευρώ. 

Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν: 
 τις επιχορηγήσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, 
 τις εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς, 
 τις καταναλωτικού χαρακτήρα δαπάνες λειτουργίας των φορέων, 
 τις δαπάνες για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, 
 τις δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας και λοιπές δαπάνες, 
 τις αποδόσεις προς την ΕΕ και 
 τις επιδοτήσεις γεωργίας. 

Οι δαπάνες αυτές είναι μειωμένες σε σχέση με το 2015 κατά 423 εκατ. ευρώ διότι δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για εκλογικές αναμετρήσεις και κυρίως οι δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες έχουν προβλεφθεί ότι θα διατεθούν από το αποθεματικό. 

Αποδιδόμενοι Πόροι 

Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής προβλέπονται να διαμορφωθούν στα 3.257 εκατ. ευρώ. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και η ανάληψη από τις Περιφέρειες του κόστους μισθο-δοσίας των υπαλλήλων τους που μέχρι 31/12/2015 καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

2.3 Αναμόρφωση ενιαίου μισθολογίου 

Τα προβλήματα που κατεγράφησαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του υφιστάμενου ενιαίου βαθμολογίου-μισθολογίου (ν.4024/2011), καθώς και η ανάγκη επαναπροσέγγισης του συστήματος αμοιβών των υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως προκύπτει από τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης έναντι των εταίρων μας, στο πλαίσιο της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σηματοδοτεί την ανάγκη αναμόρφωσής του. 

Συγκεκριμένα στο ν. 4336/2015 (94 Α΄), στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της δη- μόσιας διοίκησης, προβλέπεται η δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου μισθολογίου, στοχεύοντας στην αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες και τη θέση του προσωπικού. 

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) 

 Ασφαλιστικά Ταμεία

 Ένταξη από 01/09/2015 όλων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με χρηματοδότηση αποκλειστικά από ίδιες εισφορές

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016  (ΚΛΙΚ για ανάγνωση)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου