Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Τι θα Ισχύσει για Συντάξεις και Μερίσματα Μετά τις Σχετικές ΑποφάσειςΚαταβολή ΕΚΟΕΜΣ το 2016 thumbnail image


  Επειδή, οι αποφάσεις που εξέδωσε με εγκύκλιο, το Υπουργείο  Εργασίας για την:

 . Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.

 . Αναπροσαρμογή καταβαλλομένων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης,
προκάλεσαν αντιδράσεις και ερωτήματα, σχετικά με την τύχη, των μερισμάτων και τις κύριες συντάξεις των ε.α. στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού πρώτα διαβάσαμε ενδελεχώς την εγκύκλιο και στη συνέχεια αφού, ρωτήσαμε τους καθ΄ύλην αρμοδίους, του ΥΠΕΘΑ, στα οικονομικά θέματα καταλήξαμε στα παρακάτω:
      
   α. Δεν υπάρχει περίπτωση μείωσης των καταβαλλομένων μερισμάτων ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ καθώς και των ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ, καθόσον δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό.
    
    β. Τα ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ, δεν αθροίζονται στην κύρια σύνταξη ενώ για τα Μετοχικά ταμεία οι ενδείξεις είναι ότι, το ΥΠΟΙΚ, βλέπει θετικά το θέμα του διαχωρισμού τους, από το ΕΤΕΑ, οπότε και αυτά δεν θα αθροίζονται με την κύρια σύνταξη και θα φορολογούνται αυτοτελώς.

    γ. Το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, των ήδη καταβαλλόμενων, πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300€, και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 €
    
    δ. Καταβάλετε προσπάθεια για την παραμονή στο Δημόσιο, τόσο των εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ στο δημόσιο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα και όχι υπαγωγή μας στον Ε.Φ.Κ.Α., διότι δεν ασκούσαμε επάγγελμα αλλά λειτούργημα.
    
   ε. Στο νέο σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο, για τα ειδικά μισθολόγια, θα προβλέπονται μεταξύ των άλλων και τα εξής: 
      >. Οι κανόνες του ενιαίου μισθολογίου, που ισχύουν στο υπόλοιπο Δημόσιο, θα ισχύσουν και για τα ειδικά μισθολόγια. 
          >. Σημαντικές αυξομειώσεις, στην μισθολογική κατάταξη των αποδοχών.
       >. Θα πρέπει, με βάσει το μνημόνιο, να γίνει νόμος του Κράτους, μέχρι τέλος του 2016 προκειμένου να ισχύσει από 01 Ιανουαρίου 2017.Διαβάστε τα επίμαχα σημεία της εγκυκλίου ή ολόκληρο το ΦΕΚ

Άρθρο 6: Αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων 

1. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 €, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης, κατά το άρθρο 2 παρ. 1, επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. 

Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβένεται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016. 

2. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300 €, και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 €, η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται στο ύψος που διαμορφώνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσης. 

Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην υπολείπεται του ποσού των 1.300 €. 

Η διαφορά μεταξύ του επανυπολογισμένου κατά το άρθρο 2 της παρούσης ποσού επικουρικής σύνταξης και του ποσού της σύνταξης που τελικά καταβάλλεται, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο, η οποία αποσβένεται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, όπως αυτή προβλέπεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016.


3. Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300€ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, και των παρ. 11,12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011, και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011. 

4. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 € και όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας. 

5. Η διαδικασία της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1.1.2015 και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 καθώς και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016. 

Άρθρο 7: Γενικά Θέματα 

1. Για τους Τομείς, Ταμεία ή Κλάδους του ΕΤΕΑ για τους οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται στις πληρωμές επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2016 και για τους υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές μηνός Σεπτεμβρίου 2016. 

2. Η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αργότερο μέχρι και τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016.

3. Η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης και του ποσού επικουρικής σύνταξης της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, εξαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης και υγείας, παραμένει ως έσοδο του ΕΤΕΑ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου