Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΕΘΑ: Οι Στρατιωτικοί πρέπει να έχουν ειδική μισθολογική μεταχείρισηΦωτογραφία του χρήστη Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Μετά από ενημέρωση που είχαμε, από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο για θέματα Άμυνας, του ΥΠΕΘΑ, μας γνώρισε τα παρακάτω:

    .  Ότι, ο κ. ΥΕΘΑ, τονίζει και υπενθυμίζει:  


        >.   Την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως εξειδικεύεται στους εκτελεστικούς, του άρθρου 45 του Συντάγματος, νόμους.


        >.  Το τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελούν, εκτός από το επιχειρησιακό οι  Ένοπλες Δυνάμεις

    
        >.  Τη τεράστια συμβολή τους στο προσφυγικό ζήτημα .
    
        >.  Τις αδικίες που έχουν υποστεί οι Στρατιωτικοί από το 2010 με αποκορύφωμα το νόμο 4093/2012.
    
        >.  Την υποχρέωση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί πλήρως με τις Δικαστικές αποφάσεις.

        >.  Οι Στρατιωτικοί ΠΡΕΠΕΙ NA EXOYN ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ
        
        >.  Οι θέσεις του για τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι αμετακίνητες και αδιαπραγμάτευτες.

   

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο, με τις θέσεις του ΥΠΕΘΑ , προς τα συναρμόδια Υπουργεία
και τις Γενικές Διευθύνσεις, με θέμα, το μισθολόγιο των Στελεχών Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας                                                             ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                                                             ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
                                                             & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                             ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 ΚΟΙΝ :                                                 Τηλέφ. 210-6598264
                                                             Φ.841/49/133396
                                                             Σ.1852
                                                             Αθήνα, 27 Ιουν 16


ΘΕΜΑ : Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

ΣΧΕΤ : α. Ν. 2439/1996 (Α΄219)
            β. Ν.2838/1998 (Α΄179)
            γ. Ν.3016/2002 (Α΄110)
            δ. Ν.3205/2003 (Α΄297)
            ε. Ν.3883/2010 (Α΄167)
          στ. Ν.4093/2012 (Α΄222)
            ζ. Ν.4307/2014 (Α΄246)
            η. Φ.841/47/135455/Σ.2176/19 Σεπ 14/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
            θ. Φ.841/43/132583/Σ.1628/8-6-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ


    1.  Σας γνωρίζουμε, εν όψει κατάρτισης των Ειδικών Μισθολογίων που αφορούν τις
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και κατόπιν του (θ) σχετικού, τα κάτωθι :

        α. Η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως
εξειδικεύεται στους εκτελεστικούς, του άρθρου 45 του Συντάγματος, νόμους, συνίσταται στη
διασφάλιση της Εθνικής Άμυνας, έννοια στην οποία περιλαμβάνεται η διαφύλαξη της εθνικής
ανεξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, η προστασία των
ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων και απειλών και η εν γένει υποστήριξη των
εθνικών συμφερόντων, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας, ακρογωνιαίος λίθος
της οποίας είναι η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ο σεβασμός των διεθνών
συνόρων και συνθηκών, η τήρηση του διεθνούς δικαίου και η ειρηνική επίλυση των διαφορών.

        β. Πλέον όμως των παραπάνω, οι Ένοπλες Δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης έχουν ως
αποστολή και την κοινωνική προσφορά, χωρίς βέβαια να απομειώνεται το κύριο επιχειρησιακό
έργο τους. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, παρέχουν καθοριστική συνδρομή στην υποστήριξη
του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές, με διάθεση προσωπικού και μέσων, με την
παροχή υγειονομικής υποστήριξης και την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών, καθώς και με
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.

        γ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα μέρος της διαχείρισης των μεταναστευτικών και 
προσφυγικών ροών έχει αναληφθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ένα βασικό εργαλείο που
διαθέτει το Κράτος για τη διενέργεια μεγάλης εμβέλειας επιχειρήσεων, τη διαχείριση κρίσεων, 
τη κινητοποίηση και συντονισμό εφοδίων και ενεργειών σε ευρεία κλίμακα κ.α.

    2. Επιπλέον, γνωρίζεται ότι από το έτος 2009 ο Προϋπολογισμός (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ έχει
υποστεί μείωση σε ποσοστό 51,75% ή σε απόλυτες τιμές μείωση κατά 3.375.450.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα ο λειτουργικός Π/Υ έχει μειωθεί από 1.448.534.000 ευρώ σε 567.970.000 ευρώ,
ήτοι κατά 60,79%. Για να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο του το ΥΠΕΘΑ, έχει
δραστηριοποιηθεί όλο το στελεχιακό δυναμικό, το οποίο με προσωπικό κόστος μη φειδόμενου
χρόνου συντηρεί το επιχειρησιακό υλικό, τα μέσα μεταφοράς, τα έργα υποδομών.

    3. Η κινητήριος δύναμη για την υλοποίηση όλων των παραπάνω επιχειρησιακών και μη 
αποστολών - δράσεων είναι το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο 
παράγοντα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία οποιασδήποτε αποστολής, 
σε ειρήνη και πόλεμο.

    4. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπόκεινται, πέραν των γενικών περιορισμών που 
επιβάλλει ο νόμος και σε ειδικότερους πρόσθετους περιορισμούς που δικαιολογούνται από τη
φύση της σχέσης τους με το κράτος και τις απορρέουσες από τη σχέση αυτή υποχρεώσεις
(ΣτΕ 1571/2010, 1680/2007, 1560/2005, 573/2005 κ.α.). Λόγω, εξάλλου, της ιδιαίτερα
επικίνδυνης αποστολής τους, συνεπαγόμενης εμπλοκής σε γυμνάσια και ασκήσεις,
συμμετοχής σε ειρηνευτικές, ενδεχομένως και σε πολεμικές επιχειρήσεις, οι υπηρετούντες στις
Ένοπλες Δυνάμεις τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς δικαίου.

    5. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς έχει ως απόρροια τις αυξημένες υπηρεσιακές και 
εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις των στελεχών, όπως οι συχνές μεταθέσεις εκ των 
οποίων το ½ περίπου της σταδιοδρομίας τους σε περιοχές παραμεθορίου, η εμπλοκή 
σε ασκήσεις, οι 24ωρες υπηρεσίες, οι επιφυλακές και λοιπές έκτακτες ανάγκες πέραν 
του ωραρίου και ανεξαρτήτως αργιών, η συμμετοχή σε κοινωνικές προσφορές χωρίς 
ωράριο και υπερωρίες. Παράλληλα, στοιχεία της υπηρεσιακής κατάστασης των 
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι, μεταξύ άλλων και η διαρκής ετοιμότητα 
και η αυξημένη επιφυλακή. 

    6. Τα ανωτέρω καταγράφονται και στο σκεπτικό των υπ’ αρίθμ. 2192/2014, 2193/2014,
2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014 Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με
τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν.4093/2012, σε εκτέλεση των 
οποίων μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας, για τους λόγους που αναπτύσσονται στις εν λόγω Αποφάσεις.
Σημειώνεται δε ότι σε εκτέλεση των ανωτέρω, η Διοίκηση συμμορφούμενη μερικώς με τις
Αποφάσεις του ΣτΕ, αναπροσάρμοσε, με τις διατάξεις του άρθρου 86 του  ν.4307/14, τις
αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναδρομικά
από 1-8-2012 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του ν.4093/2012), όχι πλήρως αλλά μόνο
κατά το ήμισυ (50%).

    7. Επίσης, είναι γνωστό στο ΥΠΕΘΑ ότι στο ισχύον μισθολόγιο των στρατιωτικών των
Ενόπλων Δυνάμεων υφίστανται στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να
διορθωθούν με την καθιέρωση ενός σύγχρονου και ορθολογικότερου μισθολογίου. Οι
στρεβλώσεις αυτές αφορούν κυρίως στην καταβολή ορισμένων επιδομάτων, στην άνιση
διαμόρφωση των αποδοχών των στελεχών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προέλευση και
εκπαίδευσή τους, κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα στο μισθολόγιο του υπόλοιπου Δημόσιου
Τομέα, στη μικρή απόκλιση των βασικών μισθών μεταξύ εισαγωγικών και καταληκτικών
βαθμών, στην έλλειψη κινήτρων για την παραμονή στο στράτευμα, στην εξάντληση του
μέγιστου ποσοστού του ΕΧΥ (60%) με τη συμπλήρωση 29 ετών υπηρεσίας. Στρεβλώσεις
πιθανόν να υφίστανται ακόμη και μεταξύ του βαθμολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των
 Σωμάτων Ασφαλείας.

    8. Κατόπιν των προεκτεθέντων και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη αποστολή των
Ενόπλων Δυνάμεων σε επίπεδο επιχειρησιακού έργου και κοινωνικής προσφοράς, σε
συνδυασμό με τις υφιστάμενες απαγορεύσεις, τους περιορισμούς και τις ειδικές συνθήκες
εργασίας, που συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και
τη ψυχική υγεία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την άποψή μας απαιτείται η
καθιέρωση ενός νέου σύγχρονου μισθολογίου, ανταποκρινόμενου στις τρέχουσες απαιτήσεις,
συνθήκες και πρακτικές, με το οποίο, πλην των άλλων, θα εξορθολογίζονται και οι υφιστάμενες
στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες.

    9. Σημειώνεται δε ότι με το (η) σχετικό σας γνωστοποιήσαμε τις βασικές αρχές από τις
οποίες πρέπει να διέπεται το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,
 το οποίο εγκρίθηκε από τις πολιτικές Ηγεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων. Η δε
επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ (μετά την αναπροσαρμογή των αποδοχών κατά του υπολοίπου
 50%, λόγω απόφασης ΣτΕ) θα ανέλθει στο ύψος προ ισχύος του ν.4093/2012, ήτοι περίπου
 49 εκ. ευρώ (51 εκ. ευρώ μικτά αφαιρουμένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου ύψους 2 εκ. ευρώ),
 στο οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να διαμορφωθούν οι αποδοχές μετά την πλήρη εφαρμογή
των αποφάσεων του ΣτΕ.

    10. Για τους ως άνω λόγους, θεωρούμε απαραίτητη την πραγματοποίηση σύσκεψης σε
υψηλό επίπεδο, μεταξύ ανώτατων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά του Γενικού
 Γραμματέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), των Υπαρχηγών των Κλάδων των
 Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Υπαρχηγών των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να αποφασισθούν οι βασικές
κατευθύνσεις για την εκπόνηση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και
 Σωμάτων Ασφαλείας και παράλληλα να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων
εγγενών αδυναμιών και στρεβλώσεων.

    11. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε για την
ημερομηνία διεξαγωγής της εν λόγω σύσκεψης.

    12. Χειριστής του θέματος Ανχης(Ο) Τσιάνταλης Βασίλειος. Τηλ. 210-659- 8264.


Ακριβές Αντίγραφο                                                        Πάνος Καμμένος
                                                                        ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 Τσιάνταλης Βασίλειος
         Ανχης(Ο)ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

-Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Γεωργίου Χουλιαράκη
Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 105 64, Αθήνα

-Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Υπόψη Γενικού Γραμματέα κου Κουτεντάκη
Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 105 64, Αθήνα

-Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
Υπόψη κας Μηλιάκου
Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 105 64, Αθήνα

-Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
Υπόψη κας Τουρκολιά
Σίνα 2-4, ΤΚ 10672, Αθήνα

Αποδέκτες για Πληροφορία

-Γραφείο Κου Πρωθυπουργού
Μέγαρο Μαξίμου Ηρώδου του Αττικού 19 ΤΚ 106 74 ΑΘΗΝΑ

-Γραφείο Κου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κου Ιωάννη Δραγασάκη
Ζαλοκώστα 10 ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ

-Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (υπόψη κου Τόσκα)
Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 10177, Αθήνα

-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / ΚΛ. ΟΙΚ - ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡ. & ΠΛΗΡ.
Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 10177, Αθήνα

-Πυροσβεστικό Σώμα / Αρχηγείο Μουρούζη 4, ΤΚ 106 74, Αθήνα

-Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υπόψη κου Δρίτσα)
Ακτή Βασιλειάδη - Λιμάνι Πειραιά, ΤΚ 185 10, Πειραιάς

-Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΛ. ΟΙΚ. & ΥΛ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ακτή Βασιλειάδη - Λιμάνι Πειραιά, ΤΚ 185 10, Πειραιάς

ΣΓ/ΥΕΘΑ - ΣΓ/ΑΝΥΕΘΑ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΟΜ & ΛΟΓ - Π/Υ
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου