Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Συντάξεις: Οι αυξήσεις στο ΕΚΟΕΜΣ, έφεραν μειώσεις στο πληρωτέο των συντάξεων !!
      Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανάρτησε το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, μηνός  Δεκεμβρίου, που θα πληρωθεί στις 29  Νοεμβρίου.

    Σε όσους συναδέλφους, αυξήθηκε το καταλογιστέο ποσό του ΕΚΟΕΜΣ, θα διαπιστώσουν ότι, η πληρωτέα βασική σύνταξη είναι μικρότερη,  γιατί αυξήθηκαν, ο φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης. 

   Σε όσους, επιχειρήσουν να υπολογίσουν την Ε.Α.Σ., θα πρέπει να προσθέσουν τον βασικό μισθό σύνταξης, του έτους 2012, με τα μερίσματα και στην συνέχεια, να αφαιρέσουν τυχόν οικογενειακά επιδόματα.Το ποσό που θα προκύψει πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό που προβλέπεται στον ν.4093/12  και φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.   
    
   Το ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ, δεν έχει προβεί, μέχρι τώρα, στην ανάρτηση του πληρωτέου μερίσματος στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, για να διαπιστώσουμε τις διαφορές που θα έχουν προκύψει. 
Διαβάστε τον ν. 4093/12
--------------------------------------------------------------------------
Β. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) (αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11)

Η Ε.Α.Σ παρακρατείται μηνιαία από τη σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό αυτής αφαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων και καθορίζεται ως εξής :

Για συντάξεις από 1.400,01 €  έως  1.700,00€, ποσοστό 3%
Για συντάξεις από 1.700,01 €  έως  2.000,00€, ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2.000,01 €  έως  2.300,00€, ποσοστό 7%
Για συντάξεις από 2.300,01 €  έως  2.600,00€, ποσοστό 9% 
Για συντάξεις από 2.600,01 €  έως  2.900,00€, ποσοστό 10%
Για συντάξεις από 2.900,01 €  έως  3.200,00€, ποσοστό 12%
Για συντάξεις από 3.200,01 €  έως  3.500,00€, ποσοστό 13%
Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%
Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €).

Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η προβλεπόμενη παρακράτηση πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.


Από την ανωτέρω κράτηση της Ε.Α.Σ εξαιρούνται :
- όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας, λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας της παρ.5 αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007) (παραπληγίες)
- όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, αξιωματικοί και οπλίτες  συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν επίδομα τυφλότητας
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη παθόντων στην Υπηρεσία
- όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
- όσοι λαμβάνουν το μεγάλο επίδομα ανικανότητας του αρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)
    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου