Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Συντάξεις: Προσφεύγουμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την αναδρομική επιστροφή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

Αποψη από τη συνεδρίαση της Oλομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το δικαστήριο έκρινε -μεταξύ άλλων- ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων δεν αποτελεί έκτακτο δημοσιονομικό μέτρο, αλλά παρέμβαση δια   1. Με την υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύτηκε στις 10-2-2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικές  οι διατάξεις των νόμων 3865/2010, 3986/2011, 4002/2011 κ.ά., με τους οποίους είχε επιβληθεί  Eισφορά Aλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ) σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου. 
Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε με πλειοψηφία 25 έναντι 9 ότι οι διατάξεις τω νόμων αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 4.1, 5.1 κ.ά.) όσο και στις υπερνομοθετικές πηγές δικαίου που δεσμεύουν τη χώρα μας και κυρίως στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο αυτοί νομοθετικοί κανόνες προστατεύουν την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις!

     2. Η Ε.Α.Σ  παρακρατείται μηνιαία από τη σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό αυτής αφαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων και καθορίζεται ως εξής :

        α.  Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00€, ποσοστό 3%
        β.  Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00€, ποσοστό 6%
        γ.  Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00€, ποσοστό 7%
        δ.  
Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00€, ποσοστό 9%   
        ε.  Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00€, ποσοστό 10%
      στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00€, ποσοστό 12%
       ζ.  Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00€, ποσοστό 13%
        η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%
      
      Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €).

    3. Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης: 
        α. Η κυβέρνηση οφείλει, από την ημερομηνία της δημοσίευσης της συγκεκριμένης απόφασης,  να συμμορφωθεί και να καταργήσει άμεσα την παρακράτηση, υπέρ της Ε.Α.Σ. και επιπλέον,να επιστρέψει, σε όσους συνταξιούχους, είχαν προσφύγει μέχρι την έκδοση της απόφασης, στα αρμόδια δικαστήρια, την αναδρομική επιστροφή των παρακρατηθέντων χρημάτων υπέρ Ε.Α.Α.Σ. 
        β.  Οι συνταξιούχοι, που δεν έχουν μέχρι τώρα, προσφύγει  στα αρμόδια δικαστήρια, η εφαρμογή της απόφασης, ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της. 
        γ.  Σε όλους τους συνταξιούχους θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσά της Ε.Α.Α.Σ. που τους έχουν παρακρατηθεί, μέχρι τώρα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

   4. Μετά από τα παραπάνω, ο συντάκτης της παρούσας δημοσίευσης, ήρθε σε επαφή με τον δικηγόρο, που εκπροσωπεί τους συναδέλφους του παραρτήματός μας, στις αγωγές που έχουν ασκήσει μέχρι τώρα και τον ρώτησε τι θα πρέπει να πράξουν, όσοι δεν έχουν προβεί στην άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για να την αναδρομική επιστροφή των παρακρατηθέντων χρημάτων.
Η απάντηση που έλαβα είναι ότι, μόνο με την άσκηση αγωγής υποχρεώνουμε την Κυβέρνηση να μας επιστρέψει τα αναδρομικά.

   5. Μέχρι το τέλος της εβδομάδος, το παράρτημα μας, θα έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την άσκηση της σχετικής αγωγής και θα προβούμε σε αναλυτικότερη δημοσίευση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου