Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Νόμος 2084/1992: Σοκ και οικονομικό δέος από το ύψος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση των 5 μάχιμων ετών.


     
    Σοκ και οικονομικό δέος θα θα βιώσουν, από το 01-1-2019 και μετά, οι συνάδελφοι που κατατάχθηκαν στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές από 01-1-1993 και μετά, καθόσον,  εάν επιχειρήσουν να καταβάλλουν τις σημερινές ισχύουσες, με τον νόμο 2084/1992 ΦΕΚ Α 165 (νόμος Σιούφα) ασφαλιστικές εισφορές, για την αναγνώριση των 5 μάχιμων ετών, θα διαπιστώσουν, με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, ότι το οικονομικό τίμημα ξεκινάει από 14.041,20 ευρώ και καταλήγει στις 47.972,40 ευρώ !! 

   Αυτό συμβαίνει γιατί, η ισχύς του ν.2084/1992, άρχισε από 1-1-1993, με αποτέλεσμα όσοι συνάδελφοι, προελεύσεως σχολής Υπαξιωματικών, αποστρατευθούν με αίτησή τους και με 25 πραγματικά έτη υπηρεσίας και επιχειρήσουν να αναγνωρίσουν τα 5 μάχιμα έτη, θα πρέπει να καταβάλλουν 14.041,20 ευρώ, ενώ συνάδελφοι προελεύσεως σχολών Αξιωματικών, με 40 πραγματικά έτη υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλλουν 47.972,40 ευρώ !!


   Από τα παραπάνω, ευκόλως συνάγεται το συμπέρασμα, ότι τα ύψη των προβλεπόμενων εισφορών, καθιστούν απαγορευτική την αναγνώριση των 5 μάχιμων ετών και οδηγούν τους συναδέλφους στην υποχρεωτική παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία,  για 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας.  

   Εάν οι εκάστοτε κυβερνώντες του Κράτους, θέλουν να θεωρούνται ότι, αναγνωρίζουν την προσφορά, το παραγόμενο έργο και την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος που ασκούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα ασφαλείας θα πρέπει άμεσα να προβούν στην κατάργηση των παραγράφων του άρθρου 8 του ν.2084/1992, που αναφέρονται στην  καταβολή  διπλάσιων ή τριπλάσιων εισφορών, για την αναγνώριση των 5 μάχιμων ετών.     
Διαβάστε τον Νόμο


ΝΟΜΟΣ 2084/1992, 
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 165 (Nόμος Σιούφα) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Στρατιωτικές συντάξεις. 

Δικαίωμα σύνταξης - προϋποθέσεις 

Αρθρο 7 

1. Ο στρατιωτικός δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων. 

2. Στρατιωτικός νοείται αυτός, που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή οπλίτης ή αυτός, που κατά το νόμο αντιστοιχεί στους βαθμούς αυτούς, ανεξάρτητα από το όπλο, σώμα, κλάδο ή ειδικότητα που ανήκει, καθώς και οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας 

3. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξης: 
α) Αν απομακρυνθεί εκουσίως των τάξεων και έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, και το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του. 
β) Αν απομακρυνθεί των τάξεων λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Ειδικά για όσους καθίστανται ανίκανοι, λόγω ατυχήματος, που δεν οφείλεται στην υπηρεσία η κατά το προηγούμενο εδάφιο πενταετία μειούται στο ήμισυ. Προκειμένου για γυναίκες στρατιωτικούς, που έχουν ανήλικα ή ενήλικα αλλά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ή τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, αρκεί εικοσαετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

4. Οι μόνιμοι στρατιωτικοί, οι οποίοι πληρούν τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης χωρίς την προϋπόθεση της ηλικίας, που προβλέπεται από την περίπτ. α' της 3 του άρθρου αυτού. 

5. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν ισχύει για όσους κατατάσσονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Συντάξιμη υπηρεσία στρατιωτικών. 

Αρθρο 8. 

1. Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος που διανύεται με στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και ο χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές, εφόσον καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος έχει εφαρμογή και για τους στρατιωτικούς. 

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, των εν ενεργεία αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων του Πολεμικού Ναυτικού και των αδρών υποβρυχίων αποστολών του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ο χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε περίοδο ειρήνης και τριπλάσιος σε περίοδο πολέμου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και καταβληθούν διπλάσιες ή τριπλάσιες εισφορές, αντίστοιχα

3. Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρόνος των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκκαθαρίσεως ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, ο χρόνος του αστυνομικού προσωπικού της ΕΛ-ΑΣ, που υπηρετεί σε υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και το προσωπικό των ειδικών κατασταλτικών αντιτρομοκρατικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 955/1979 (ΦΕΚ 189 Α') και 20 παρ. 3 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243 Α') αντίστοιχα, και καταβληθούν διπλάσιες εισφορές. 

4. Κατ' εξαίρεση δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος: 
     α. Της διαθεσιμότητας εφόσον οφείλετε σε αξιόποινη πράξη για την οποία επακολούθησε έξοδος από την υπηρεσία ή μετάθεση σε αργία με απόλυση. 
     β. Της αργίας με πρόσκαιρη παύση εφόσον υπερβαίνει τους έξι μήνες. 
     γ. μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας , 
     δ. της αδικαιολόγητης απουσίας και της λιποταξίας. 
     ε. Της έκτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από οποιονδήποτε άλλο δικαστήριο, εκτός αν επακολούθησε απαλλαγή,     στ. της αργίας με απόλυση, καθώς και της προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε απαλλαγή, 
     ζ. Οποιασδήποτε υπηρεσίας για την οποία ασφαλίστηκε σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης, ελληνικό ή διεθνή και χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από τον οργανισμό αυτόν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 17 του νόμου αυτού. 
     η. Της ειδικής άδειας, που προβλέπεται από τα άρθρα 6 των ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 9 Α') και 1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α'). Εισφορές, που έχουν καταβληθεί για τον χρόνο των προηγούμενων περιπτώσεων δεν επιστρέφονται στο στρατιωτικό, ο χρόνος πάντως αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. 

   5. Αν κατά τη συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου προκύπτει διάστημα ίσο τουλάχιστον προς έξι (6) μήνες, λογίζεται ως πλήρες έτος. 

  6. Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν πραγματοποιείται, εφόσον ο στρατιωτικός υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος υπηρεσίας από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, κατά περίπτωση 


Αρθρο 93 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ ΣΤ. ΜΑΝΟΣ 

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1992 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Ο παραπάνω Νόμος σε μορφή .pdf ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου